Arkiv: Scandinavian Studies in the Sociology of Law

Rättens dilemma: Om konflikthantering i ett mångkulturellt samhälle av Reza Banakar

Dagens Sverige är ett mångkulturellt samhälle, och bristen på stabilitet i relationerna mellan svenskar och olika invandrargrupper banar vägen för konfrontationer, som i sin tur materialiserar sig som “elände, våldsdåd och bråk”. Det mångkulturella Sverige blir på så sätt en grogrund för etnokulturella motsättningar.

Eftersom rätten i regel betraktas som samhällets konfliktlösande maskineri par excellence, söker en del av dessa motsättningar en rättfärdig och slutgiltig lösning inom rättssystemet. Av samma anledning byggs förväntningar på rättsliga lösningar upp, dvs att man genom lagstiftning ska få bukt med konflikter och att allt blir bra om en tvist behandlas i rätten. Frågan är emellertid om rätten kan leva upp till dessa förväntningar.

Detta arbete är ett försök att närmare granska de problem som uppstår till följd av Sveriges mångkulturella struktur och som tar sig uttryck i konfliktformer av olika slag. Huvudfrågan som ska besvaras gäller relationen mellan dessa konflikter och rättssystemet. Kan rätten användas för att stävja etnokulturellt grundade konflikter, och i så fall hur?

REZA BANAKAR är numera professor i rättssociologi vid Lunds universitet. Detta är hans doktorsavhandling.


Reza Banakar
Rättens dilemma: Om konflikthantering i ett mångkulturellt samhälle
351 sidor | November 1994
Scandinavian Studies in the Sociology of Law III
Format 148×209 mm
Omslag Kjell E. Eriksson
ISBN 978-91-86980-15-3


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.


Hälsa, kommunikativt handlande och konfliktlösning: En studie av patientens ställning och av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd av Bo Carlsson & Åke Isacsson

Studien tar sin utgångspunkt i patientens ställning och rättens förutsättningar då det gäller att demokratisera hälso- och sjukvården. 1983 års hälso- och sjukvårdslag ger uttryck för denna strävan. Här framhävs patientens aktiva deltagande. Lagen är dock riktad till landstingskommunerna och reglerar deras skyldighet att utforma vården utifrån vissa övergripande mål.

Lagen ger inte patienten några uttryckliga rättigheter. Den rätt som patienten har är möjligheten att till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) anmäla ”fel eller försummelse”. Denna möjlighet är studieobjektet i boken och belyses utifrån ett rättssociologiskt perspektiv.

Mål som med- och självbestämmande för patienten kräver en utveckling av hälso- och sjukvårdens interaktionsmönster. En central punkt i boken är därmed den stora andelen anmälningar som hänför sig till bristande information eller nonchalant bemötande.

En förutsättning för en demokratisering är pateintens faktiska möjligheter att aktivt delta med argument i den fel eller försummelse-procedur som ansvarsnämnden tillhandahåller. Härvidlag försöker boken skapa en förståelse för vad som kan stimulera respektive begränsa denna möjlighet.

Kan olika typer av anmälningar till HSAN skapa processer som kan ha en betydelse för hälso- och sjukvårdens utveckling? Betydelsen är avhängig av hur HSAN:s roll uppfattas. Ifall man ska ta målet att stärka patientens ställning på allvar, krävs det att det finns en möjlighet att anmäla såväl bemötande- och informationsfrågor som medicinska felbehandlingar.

BO CARLSSON är numera professor i idrottsvetenskap vid Malmö högskola. ÅKE ISACSSON var verksam vid Centrum för samhällsmedicin, Lunds universitet. Boken är deras gemensamma doktorsavhandling.


Bo Carlsson & Åke Isacsson
Hälsa, kommunikativt handlande och konfliktlösning: En studie av patientens ställning och av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
317 sidor | Februari 1989
Scandinavian Studies in the Sociology of Law II
Format 142×242 mm
Omslag Alf Dahlberg
ISBN 978-91-86980-05-4


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.


 

Ett surt regn kommer att falla: Naturen, myndigheterna och allmänheten av Lars Ericsson

När det gäller skyddet och bevarandet av den yttre miljön har vi i Sverige en rad myndigheter som med stöd av lagar på olika sätt försöker påverka utvecklingen.

Avvägningen mellan industrins och samhällsekonomiska behov å en sidan och människans behov och naturvårdsintresset å den andra görs i sista instans av koncessionsnämnden för miljöskydd på basis av Miljöskyddslagens stadganden och olika särintressens synpunkter.

Lars Ericsson, rättssociologisk forskare vid Lunds universitet och expert på miljörätt, tar i denna bok upp koncessionsnämndens verksamhet till granskning. Efter en grundlig genomgång av lagstiftningsprocessen, med särskild tonvikt vig remissinstansernas yttranden, följer han Miljöskyddslagen ut i verkligheten genom att kritiskt analysera koncessionsnämndens beslut i ett antal ärenden från två olika perioder, 1976 och 1984. Vilka faktorer vägs in i nämndens beslut? Har det skett någon förändring under de åtta år som undersökningen spänner över? Hur står sig den lokala miljö- och hälsoskyddsnämndens synpunkter mot industrins behov? Hur tungt väger naturvårdsintresset, när hot mot sysselsättningen ligger i den andra vågskålen?

Författaren ifrågasätter rättens möjligheter att stoppa rovdriften av naturen. Miljöskydd har blivit en fråga om den tekniskt möjliga, och är inte längre ett mål i sig.

LARS ERICSSON är numera universitetslektor vi Rättssociologiska institutionen, Lunds universitet. Detta är hans doktorsavhandling.


Lars Ericsson
Ett surt regn kommer att falla: Naturen, myndigheterna och allmänheten
252 sidor | Augusti 1985
Scandinavian Studies in the Sociology of Law Volym I
Format 140×240 mm
Omslag Alf Dahlberg
ISBN 978-91-86980-00-9


SLUTSÅLD