Arkiv: doktorsavhandling

Passionerad politik: Om motstånd mot heteronormativ könsmakt av Cathrin Wasshede

Vi lever i ett samhälle som är djupt präglat av köns- och sexualitetsnormer. Många gör motstånd mot den heteronormativa könsmaktsordningen i syfte att skapa en annan värld, en värld som inte begränsar de sätt vi kan uttrycka våra kön och sexualiteter på. Genom intervjuer med unga politiska aktivister i den utomparlamentariska vänstern i Göteborg undersöker Cathrin Wasshede motståndets möjligheter och begränsningar. Vad gör de motstånd mot? Hur ser alternativen ut? Vilka strategier har de? Och – vad händer när idealen inte låter sig omvandlas till praktik på något enkelt sätt?

Passionerad politik visar Cathrin  Wasshede att motstånd alltid äger rum inom rådande ordningar och att nya ordningar växer fram inom motståndskulturer. Den passionerade politik aktivisterna bedriver innebär att gränser förskjuts och att nya möjligheter framträder.

CATHRIN WASSHEDE är forskare och lärare vid Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet.


cathrin-wasshedeCathrin Wasshede
Passionerad politik: Om motstånd mot heteronormativ könsmakt
350 sidor | Mars 2010
Format 160x218x23 mm | 618g | Hft
Omslag Kjell E. Eriksson & Cathrin Wasshede
ISBN 978-91-86980-44-3


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.


Förrättsligande: En studie av rättens risker och möjligheter med fokus på patientens ställning av Leila Brännström

Under de senaste decennierna har antalet rättsliga normer som är överordnade de politiska instansernas, inklusive riksdagens, normgivning och beslutsfattande ökat. Förhållanden som tidigare inte har varit normerade genom lagar eller andra författningar har kommit att bli det, domstolarnas bedömnings- och beslutsdomän har utvidgats, och offentliga och politiska diskussioner förs allt oftare med utgångspunkt i den rättsliga diskursen. Fler rättsprocesser inleds i syfte att utkräva rättigheter, ifrågasätta de politiska instansernas beslut och normgivning, vinna politiska segrar eller initiera politiska och moraliska diskussioner. Förrättsligandet är en tydlig utvecklingstendens inte bara i det svenska samhället utan även i Europa och på många andra platser runt om i världen.

I denna studie undersöker författaren dels förrättsligande som empirisk företeelse, dels några analyser som har sökt begreppsliggöra denna företeelse. Studien koncentrerar sig på ett konkret fall, nämligen förrättsligandet av patientens ställning i hälso- och sjukvården. Patientens ställning, som tidigare avhandlades främst inom de politiska och medicinskt etiska diskurserna, har under de senaste decennierna allt oftare kommit att behandlas som en rättslig fråga. Under samma tidsperiod har antalet lagbestämmelser som tar sikte på patientens ställning ökat markant, alltmedan domstolarna har kommit att behandla och bedöma flera aspekter av problemet.

LEILA BRÄNNSTRÖM är verksam vid Juridiska institutionen, Lunds universitet. Förrättsligande är hennes doktorsavhandling.


IdiotenLeila Brännström
Förrättsligande: En studie av rättens risker och möjligheter
med fokus på patientens ställning
350 sidor | September 2009
Format 145×218 mm | Hft
Omslag Kjell E. Eriksson
Omslagsfoto Kajsa Dahlberg och Roya H
ISBN 978-91-86980-48-1


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.


Power and Social Ontology by Åsa Andersson

What is social power? How does it fit into the world of institutions, practices, rules, and norms in which we live our lives? Of what does the authority of a president or the informal power of a fashion guru exist?

A peculiar fact of the field of social ontology – concerned as it is with concepts like institutions and collective action – is that social power has been almost completely missing from it. In this book, Åsa Andersson rectifies this deficiency. She provides a new approach to the conceptual analysis of social power and explains the forms it takes, using recent developments in social ontology. The various forms of social power share a common feature; they depend for their existence on collective intentionality.

Andersson also offers a critical discussion of John Searle’s, Margaret Gilbert’s, and Raimo Tuomela’s work, probably the most important theories of the social world available today. She concludes with an investigation of normativity in relation to the social world, arguing that moral facts are social facts.

ÅSA BURMAN, as she is called nowadays, is CEO of Finish On Time, a company that helps PhD students finish their dissertation on time and feel well during the process. Power and Social Ontology is her dissertation.


Åsa Andersson
Power and Social Ontology
188 pages | April 2007
Format 145×218 mm | Pb
Cover design Åsa Andersson,
Kjell E. Eriksson & Lena Halldenius
ISBN 978-91-86980-39-9


Order this book from your local bookseller, from Adlibris.com, or from bokbox@infografen.com! Or download it free of charge as a pdf e-book here!


Välkomna till Sverige? Svenska migrationspolitiska diskurser under 1900-talets andra hälft av Christina Johansson

Migrations- och flyktingpolitik har blivit viktiga frågor i vår tid. Sverige framställs ofta som ett föregångsland på det migrations- och flykting­politiska området. Men Sverige är en nationalstat som liksom många andra bedriver en reglerad invandring. Detta innebär att vissa migranter utestängs från möjligheten att stanna i Sverige. Christina Johansson undersöker här hur relationen mellan stat, nation och migrationspolitik gestaltar sig i en svensk kontext, från 1960-talets till 1990-talets mitt. Författaren fångar upp olika politikområden, som arbetskraftsinvandring, flyktinginvandring och återvandring.
Hur skriver och talar olika inflytelserika statliga aktörer om migranter, migrationspolitik och Sverige? Vilken betydelse har diskurserna för migrationspolitikens utformning?

En övergripande slutsats är att migranterna kategoriseras i nationella grupper och att vissa grupper pekas ut som svårintegrerade och hemmahörande någon annanstans än i Sverige. Vid periodens slut är det företrädesvis grupper som på olika sätt kan förknippas med islam som särbehandlas.

CHRISTINA JOHANSSON är universitetslektor vid Institutionen för globala politiska studier, Malmö högskola. Detta är hennes doktorsavhandling.


Christina Johansson
Välkomna till Sverige? Svenska migrationspolitiska diskurser under 1900-talets andra hälft
282 sidor | December 2005
Format 145×218 mm | Hft
Omslag Kjell E. Eriksson
ISBN 978-91-86980-34-4


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.


Hans (ord) eller hennes? En könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp av Ulrika Andersson

Under de senaste åren har den rättsliga prövningen av våldtäkt och andra sexuella övergrepp utsatts för häftig kritik. Det hävdas att offret behandlas kränkande och att alltför stor vikt läggs vid hennes beteende. I Hans (ord) eller hennes? analyserar Ulrika Andersson lagstiftarens avvägningar i samband med de straffrättsliga definitionerna, samt domstolarnas prövningar i dessa mål.

Gällande lagstiftning på området sätter förövarens våld eller motsvarande beteende i fokus. Författaren argumenterar emellertid för att det är offrets viljeuttryck som kommit att bli centralt, i rättstillämpningen såväl som i de straffrättsliga texter som definierar sexuella övergrepp. En fråga som i grunden gäller hans våld görs om till ett problem om hennes vilja. Om inte offret själv sätter gränsen för övergrepp genom motstånd eller andra protester blir det legitimt att angripa hennes kropp.

Detta får till följd att offrets kropp framstår som öppen och gränslös samtidigt som sexualiteten framställs som tillgänglig och passiv. I ett straffrättsligt sammanhang förknippas alltså ett offer för sexuella övergrepp tydligt med en patriarkal föreställning om det kvinnliga.

ULRIKA ANDERSSON är numera docent och universitetslektor vid Juridiska institutionen, Lunds universitet. Detta är hennes doktorsavhandling.


31-9fotoUlrika Andersson
Hans (ord) eller hennes? En könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp
290 sidor | 2004
Format 145×218 mm | Hft
Omslag Ulrika Andersson & Kjell E. Eriksson
Omslagsfoto Annie Leibovitz
ISBN 978-91-86980-31-3


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.


Det förbjudna mödraskapet: En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap av Kutte Jönsson

Surrogatmödraskap innebär att en kvinna bär fram ett barn med den uttryckliga avsikten att själv inte behålla det. Föräldrarättigheterna har hon avsagt sig i det avtal hon tecknat med den eller dem som kommer att bli barnets
föräldrar.

Enligt svensk lag är surrogatmödraskap förbjudet. Men kan det rättsliga förbudet moraliskt rättfärdigas? Med den frågeställningen för ögonen genomför Kutte Jönsson en moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap.

Den rådande uppfattningen är att surrogatmödraskap är omoraliskt, av flera skäl. Vissa ser metoden som en form av barnhandel, andra liknar den vid ”reproduktiv prostitution”. Somliga menar att metoden i sig är exploaterande och en kränkning av ”ovärderliga” värden; att surrogatmödraskap är ”snuskigt”, i synnerhet om det förekommer ekonomiska motiv bakom arrangemangen.

I boken argumenterar emellertid författaren för att metoden går att rättfärdiga moraliskt, inte minst ur ett feministiskt perspektiv, och därför bör tillåtas. För är inte förbudet ett exempel på en konservativ syn på könsroller och det traditionella mödraskapet? Historiskt har det setts som en framgång när kvinnors arbete blivit officiellt erkänt som arbete. Så varför dra gränsen vid reproduktionen och det biologiska mödraskapet?

KUTTE JÖNSSON är FD i praktisk filosofi och universitetslektor i idrottsvetenskap vid Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola. Detta är hans doktorsavhandling.


Kutte Jönsson
Det förbjudna mödraskapet: En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap
243 sidor | December 2003
Format 130×200 mm | Hft
Omslag Kutte Jönsson & Kjell E. Eriksson
ISBN 978-91-86980-29-0


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com eller Bokus.com!


Liberty Revisited: A historical and systematic account of an egalitarian conception of liberty and legitimacy by Lena Halldenius

Liberty is a contested concept, and different interpretations of it, and of its value, abound. This book argues for an interpretation of liberty that focuses on symmetrical relations of power and influence, rather than separate instances of action. Enjoying liberty requires that one is not subordinated. “Liberty as non-domination” has recently been advocated by republicans. Here it is employed in a different context, in a discussion with three interrelated themes: To establish non-domination as a radical and feminist, but not republican, interpretation of liberty; to argue that non-domination can function as an independent criterion of political legitimacy; and that the egalitarian aspect of non-domination includes equality of socioeconomic goods. The systematic discussion is preceded by an analysis of how the concept of liberty has been used in the history of political thought, exemplified by Kant, Locke, Mill and Wollstonecraft.

LENA HALLDENIUS is Professor of Human Rights, Lund University. This is her doctoral dissertation in philosophy. Her latest book is Mary Wollstonecraft and Feminist Republicanism: Independence, Rights and the Experience of Unfreedom (Pickering and Chatto 2015)


Lena Halldenius
Liberty Revisited: A historical and systematic account of an egalitarian conception of liberty and legitimacy
304 pages | January 2001
Format 151×228 mm | Pb
Cover design Kjell E. Eriksson & Lena Halldenius
ISBN 978-91-86980-25-2


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.


 

FINSAM: Förändring av en välfärdsorganisation genom försöksverksamhet av Claes-Göran Hammarsköld

1993 inleddes FINSAM, en försöksverksamhet för finansiell samordning av socialförsäkringens och hälso- och sjukvårdens resurser i fem svenska landsting. Genom att erbjuda tidigare vård och olika typer av rehabilitering hoppades man kunna reducera antalet sjukskrivningsdagar. Syftet var att minska kostnaderna i sjukförsäkringen samtidigt som man utan budgetbelastning skulle kunna bygga ut hälso- och sjukvården.

Att genomföra en samordning av det här slaget skulle normalt kräva en lagändring. Genom att istället utforma den som en försöksverksamhet kan man bygga upp och pröva en organisation utan den tidskrävande procedur som lagstiftning innebär. Samtidigt undviker man den granskning som lagförslag genomgår, medan den organisation som byggs upp under försöksperioden kan bli svår att bryta ner. I denna rättssociologiska studie av FINSAM ställs bland annat frågorna: Har försöksverksamheten blivit ett nytt styrmedel? Kan vår välfärdsorganisation permanent förändras utan rättslig kontroll?

CLAES-GÖRAN HAMMARSKÖLD (1945–2001) var verksam vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet. Detta är hans doktorsavhandling.


Claes-Göran Hammarsköld
FINSAM: Förändring av en välfärdsorganisation genom försöksverksamhet
286 sidor | Februari 1997
Studier i välfärdssamhälle, socialförsäkring
och arbetsliv Volym VIII
Format 145×218 mm
Omslag Lena Halldenius
ISBN 978-91-86980-19-1


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.


 

Rättens dilemma: Om konflikthantering i ett mångkulturellt samhälle av Reza Banakar

Dagens Sverige är ett mångkulturellt samhälle, och bristen på stabilitet i relationerna mellan svenskar och olika invandrargrupper banar vägen för konfrontationer, som i sin tur materialiserar sig som “elände, våldsdåd och bråk”. Det mångkulturella Sverige blir på så sätt en grogrund för etnokulturella motsättningar.

Eftersom rätten i regel betraktas som samhällets konfliktlösande maskineri par excellence, söker en del av dessa motsättningar en rättfärdig och slutgiltig lösning inom rättssystemet. Av samma anledning byggs förväntningar på rättsliga lösningar upp, dvs att man genom lagstiftning ska få bukt med konflikter och att allt blir bra om en tvist behandlas i rätten. Frågan är emellertid om rätten kan leva upp till dessa förväntningar.

Detta arbete är ett försök att närmare granska de problem som uppstår till följd av Sveriges mångkulturella struktur och som tar sig uttryck i konfliktformer av olika slag. Huvudfrågan som ska besvaras gäller relationen mellan dessa konflikter och rättssystemet. Kan rätten användas för att stävja etnokulturellt grundade konflikter, och i så fall hur?

REZA BANAKAR är numera professor i rättssociologi vid Lunds universitet. Detta är hans doktorsavhandling.


Reza Banakar
Rättens dilemma: Om konflikthantering i ett mångkulturellt samhälle
351 sidor | November 1994
Scandinavian Studies in the Sociology of Law III
Format 148×209 mm
Omslag Kjell E. Eriksson
ISBN 978-91-86980-15-3


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.


Kvinnor i arbete och reproduktion: Havandeskapspenningens tillämpning av Sven-Erik Olsson

Åtminstone fram till slutet av 1980-talet gick utvecklingen på lagstiftningens område mot ökad jämställdhet och därmed ökad jämlikhet i samhället. Denna utveckling är i den vetenskapliga debatten och i folkmun intimt knuten till välfärdssamhället. Ett viktigt tema i denna bok är hur havandeskapspenningen är förbunden med denna utveckling. Detta angrips genom en studie av lagstiftningsprocess och tilllämpning.

Viktiga frågor i boken är hur lagstiftare, försäkringskassor, arbetsgivare och kvinnor bedömer påfrestningar i arbetet, vilka kvinnor som söker respektive beviljas havandeskapspenning, om försäkringskassorna tar hänsyn till individuella faktorer som påverkar kvinnans möjlighet att fortsätta arbeta under hela graviditeten, samt om mäns och kvinnors värderingar av påfrestningar i arbetet skiljer sig åt. Finns det ett begränsande patriarkat? Hur ser det ut? Hur går försäkringskassorna till väga när de fattar beslut?

SVEN-ERIK OLSSON är numera universitetslektor i socialt arbete vid Högskolan Kristianstad. Kvinnor i arbete och reproduktion är hans doktorsavhandling i rättssociologi från Lunds universitet.


Sven-Eriks Olsson
Kvinnor i arbete och reproduktion: Havandeskapspenningens tillämpning
234 sidor | Augusti 1993
Studier i välfärdssamhälle, socialförsäkring
och arbetsliv Volym IV
Format 145×218 mm
Omslag Alf Dahlberg
ISBN 978-91-86980-13-9


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.