Ett surt regn kommer att falla: Naturen, myndigheterna och allmänheten av Lars Ericsson

När det gäller skyddet och bevarandet av den yttre miljön har vi i Sverige en rad myndigheter som med stöd av lagar på olika sätt försöker påverka utvecklingen.

Avvägningen mellan industrins och samhällsekonomiska behov å en sidan och människans behov och naturvårdsintresset å den andra görs i sista instans av koncessionsnämnden för miljöskydd på basis av Miljöskyddslagens stadganden och olika särintressens synpunkter.

Lars Ericsson, rättssociologisk forskare vid Lunds universitet och expert på miljörätt, tar i denna bok upp koncessionsnämndens verksamhet till granskning. Efter en grundlig genomgång av lagstiftningsprocessen, med särskild tonvikt vig remissinstansernas yttranden, följer han Miljöskyddslagen ut i verkligheten genom att kritiskt analysera koncessionsnämndens beslut i ett antal ärenden från två olika perioder, 1976 och 1984. Vilka faktorer vägs in i nämndens beslut? Har det skett någon förändring under de åtta år som undersökningen spänner över? Hur står sig den lokala miljö- och hälsoskyddsnämndens synpunkter mot industrins behov? Hur tungt väger naturvårdsintresset, när hot mot sysselsättningen ligger i den andra vågskålen?

Författaren ifrågasätter rättens möjligheter att stoppa rovdriften av naturen. Miljöskydd har blivit en fråga om den tekniskt möjliga, och är inte längre ett mål i sig.

LARS ERICSSON är numera universitetslektor vi Rättssociologiska institutionen, Lunds universitet. Detta är hans doktorsavhandling.


Lars Ericsson
Ett surt regn kommer att falla: Naturen, myndigheterna och allmänheten
252 sidor | Augusti 1985
Scandinavian Studies in the Sociology of Law Volym I
Format 140×240 mm
Omslag Alf Dahlberg
ISBN 978-91-86980-00-9


SLUTSÅLD