Arkiv: Rättssociologi

Jag slutar! Individuell konfliktlösning i arbetslivet av Kjell E. Eriksson

Varför säger en arbetstagare upp sig och väljer arbetslöshet? Varför ökar antalet slutare? Vad vill dessa människor ha sagt med sin tysta protest? I denna bok redovisas en undersökning av 5.000 slutare från två tidsperioder. Genom enkät- och intervjuundersökningar har det relativt nya fenomen inom svenskt arbetsliv som frivilligt slutande är kartlagts och analyserats.

Den bild som framträder av slutarnas motiv för uppsägning är både ljus och mörk. Den berättar om tunga och ohälsosamma arbetsmiljöer, och stress och trakasserier. Men den berättar också om en begynnande attitydförändring bland arbetstagarna, som låter oss ana att kraven på humana arbetsmiljöer och rättvisa arbetsvillkor kommer att ställas med större tyngd i framtiden.

KJELL E. ERIKSSON är numera redaktör för online-tidskriften idrottsforum.org. Jag slutar! är hans doktorsavhandling.


Kjell E. Eriksson
Jag slutar! Individuell konfliktlösning i arbetslivet
231 sidor | Maj 1991
Studier i välfärdssamhälle, socialförsäkring
och arbetsliv Volym II
Format 145×218 mm
Omslag Alf Dahlberg
ISBN 978-91-86980-08-5


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.


 

Den ersatta sjukfrånvaron av Antoinette Hetzler

Den ökade sjukfrånvaron, ökade kostnader för sjukförsäkringen, samt effekterna av försäk- ringen på dels arbetsmoralen, dels den svenska exportindustrins konkurrenskraft, har i många år dominerat välfärdsdebatten i Sverige. I sin nya bok diskuterar Antoinette Hetzler den ersatta sjukfrånvaron utifrån de bakgrundsfaktorer som ger upphov till ett sjukfall och som bestämmer dess längd. Med utgångspunkt i en undersökning av sjukfall i tre lokalkontor inom Malmöhus läns allmänna försäkringskassa visar författaren att sjukdomen i sig inte är utslagsgivande för längden på sjukskrivningsperioden. Hennes analys bryter ned den officiella statistikens genomsnittskoefficienter för svenska folkets sjukfrånvaro till begripliga och hanterbara sammanhang – hur inverkar yrke och arbetsplats, inkomstklass, eller läkarval på sjukskrivningens längd?

ANTOINETTE HETZLER är professor i sociologi vid Lunds universitet, med mångårig forskning i välfärdssamhälle, socialförsäkring och arbetsliv bakom sig. Hon har tidigare publicerat arbeten om bl a tvångsintagning till mentalsjukhus, arbetsskadeförsäkringen och försäkringskassan, rättens roll i socialpolitiken och handikappade i välfärdssamhället.


Antoinette Hetzler
Den ersatta sjukfrånvaron
136 sidor | Mars 1991
Studier i välfärdssamhälle, socialförsäkring och arbetsliv Volym I
Format 145×218 mm
Omslag Alf Dahlberg
ISBN 978-91-86980-06-1


SLUTSÅLD


Hasselapedagogiken: Förändring eller anpassning? av Ingela Kåhl

Den svenska drogpolitiska debatten är mycket en debatt om narkomanvården. En avgörande fråga gäller tvång och frivillighet inom missbrukarvården, och i centrum för den debatten står hasselarörelsen och dess speciella pedagogik.

Denna bok undersöker hasselapedagogiken ur ett rättssociologiskt perspektiv. På basis av ett antal djupintervjuer med tidigare och nuvarande kollektivmedlemmar diskuterar socialpedagogen Ingela Kåhl, som bland annat har erfarenhet av arbete bland missbrukare inom socialtjänst occh kriminalvård, hasselapedagogiken och dess starka inslag av paternalism, repression och manipulation. Leder hasselas metoder till verklig förändring eller blott till en anpassning till idag rådande auktoritetsförhållanden?

INGELA KÅHL heter idag Ingela Kolfjord och är FD i rättssociologi och docent i socialt arbete. Hon är verksam som universitetslektor vid Malmö högskola.


Ingela Kåhl
Hasselapedagogiken: Förändring eller anpassning?
87 sidor | Maj 1989
Format 130×200 mm
Omslag Alf Dahlberg
ISBN 978-91-86980-04-7


SLUTSÅLD


Hälsa, kommunikativt handlande och konfliktlösning: En studie av patientens ställning och av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd av Bo Carlsson & Åke Isacsson

Studien tar sin utgångspunkt i patientens ställning och rättens förutsättningar då det gäller att demokratisera hälso- och sjukvården. 1983 års hälso- och sjukvårdslag ger uttryck för denna strävan. Här framhävs patientens aktiva deltagande. Lagen är dock riktad till landstingskommunerna och reglerar deras skyldighet att utforma vården utifrån vissa övergripande mål.

Lagen ger inte patienten några uttryckliga rättigheter. Den rätt som patienten har är möjligheten att till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) anmäla ”fel eller försummelse”. Denna möjlighet är studieobjektet i boken och belyses utifrån ett rättssociologiskt perspektiv.

Mål som med- och självbestämmande för patienten kräver en utveckling av hälso- och sjukvårdens interaktionsmönster. En central punkt i boken är därmed den stora andelen anmälningar som hänför sig till bristande information eller nonchalant bemötande.

En förutsättning för en demokratisering är pateintens faktiska möjligheter att aktivt delta med argument i den fel eller försummelse-procedur som ansvarsnämnden tillhandahåller. Härvidlag försöker boken skapa en förståelse för vad som kan stimulera respektive begränsa denna möjlighet.

Kan olika typer av anmälningar till HSAN skapa processer som kan ha en betydelse för hälso- och sjukvårdens utveckling? Betydelsen är avhängig av hur HSAN:s roll uppfattas. Ifall man ska ta målet att stärka patientens ställning på allvar, krävs det att det finns en möjlighet att anmäla såväl bemötande- och informationsfrågor som medicinska felbehandlingar.

BO CARLSSON är numera professor i idrottsvetenskap vid Malmö högskola. ÅKE ISACSSON var verksam vid Centrum för samhällsmedicin, Lunds universitet. Boken är deras gemensamma doktorsavhandling.


Bo Carlsson & Åke Isacsson
Hälsa, kommunikativt handlande och konfliktlösning: En studie av patientens ställning och av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
317 sidor | Februari 1989
Scandinavian Studies in the Sociology of Law II
Format 142×242 mm
Omslag Alf Dahlberg
ISBN 978-91-86980-05-4


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.


 

Arbete och sjukdom: Sjukfrånvaromönster i Lund och Helsingborg av Antoinette Hetzler & Kjell E. Eriksson

Vilket samband finns mellan ersatt sjukfrånvaro och arbete, arbetsmiljö och arbetets organisering? I vilken utsträckning kan Försäkringskassan påverka sjukfrånvaron genom olika insatser i omedelbar anslutning till arbetssituationen.

Dessa frågeställningar diskuteras i denna bok av två rättssociologiska forskare från Lund. Utgångspunkten är en undersökning av sjukfrånvaromönster i Lund och Helsingborg, så som de kunnat iakttagas vid två av Försäkringskassans lokalkontor.

I boken analyseras sjukfrånvarobeteendet bland daghemspersonal, städare och sjukvårdspersonal, och utifrån dessa fallstudier föreslår forskarna ett handlingsprogram för Försäkringskassan, med målet att minska sjukfrånvaron. Bland annat föreslås ett utökat samarbete mellan kassa, fack, arbetsgivare och berörda myndigheter i syfte att förbättra miljön på våra arbetsplaster.

ANTOINETTE HETZLER är professor i sociologi vid Lunds universitet, med mångårig forskning i välfärdssamhälle, socialförsäkring och arbetsliv bakom sig. Hon har tidigare publicerat arbeten om bl a tvångsintagning till mentalsjukhus, arbetsskadeförsäkringen och försäkringskassan, rättens roll i socialpolitiken och handikappade i välfärdssamhället.

KJELL ERIKSSON är redaktör för webbtidskriften idrottsforum.org samt hobbyförläggare.


Antoinette Hetzler & Kjell E. Eriksson
Arbete och sjukdom: Sjukfrånvaromönster i Lund och Helsingborg
89 sidor | December 1987
Format 147×210 mm
Omslag Alf Dahlberg
ISBN 978-91-86980-02-3


SLUTSÅLD


Ett surt regn kommer att falla: Naturen, myndigheterna och allmänheten av Lars Ericsson

När det gäller skyddet och bevarandet av den yttre miljön har vi i Sverige en rad myndigheter som med stöd av lagar på olika sätt försöker påverka utvecklingen.

Avvägningen mellan industrins och samhällsekonomiska behov å en sidan och människans behov och naturvårdsintresset å den andra görs i sista instans av koncessionsnämnden för miljöskydd på basis av Miljöskyddslagens stadganden och olika särintressens synpunkter.

Lars Ericsson, rättssociologisk forskare vid Lunds universitet och expert på miljörätt, tar i denna bok upp koncessionsnämndens verksamhet till granskning. Efter en grundlig genomgång av lagstiftningsprocessen, med särskild tonvikt vig remissinstansernas yttranden, följer han Miljöskyddslagen ut i verkligheten genom att kritiskt analysera koncessionsnämndens beslut i ett antal ärenden från två olika perioder, 1976 och 1984. Vilka faktorer vägs in i nämndens beslut? Har det skett någon förändring under de åtta år som undersökningen spänner över? Hur står sig den lokala miljö- och hälsoskyddsnämndens synpunkter mot industrins behov? Hur tungt väger naturvårdsintresset, när hot mot sysselsättningen ligger i den andra vågskålen?

Författaren ifrågasätter rättens möjligheter att stoppa rovdriften av naturen. Miljöskydd har blivit en fråga om den tekniskt möjliga, och är inte längre ett mål i sig.

LARS ERICSSON är numera universitetslektor vi Rättssociologiska institutionen, Lunds universitet. Detta är hans doktorsavhandling.


Lars Ericsson
Ett surt regn kommer att falla: Naturen, myndigheterna och allmänheten
252 sidor | Augusti 1985
Scandinavian Studies in the Sociology of Law Volym I
Format 140×240 mm
Omslag Alf Dahlberg
ISBN 978-91-86980-00-9


SLUTSÅLD