Arkiv: Idrottsjuridik

Idrottens rättskulturer: Rättssociologiska och idrottsvetenskapliga essäer och exkurser av Bo Carlsson

Idrotten har av tradition varit självreglerad och dessutom relativt konfliktfri, men i takt med en tilltagande kommersialisering och professionalisering ökar allvaret i leken, och därmed behovet av reglerad konflikthantering. Idrottens rättskulturer sätter fokus på juridikens ökade betydelse inom idrotten. Vad händer med idrotten, för det första, när dess verksamhet omfattar allt fler juridiska områden? Vad innebär förrättsligandet av idrotten? Kan rättssystemet fungera som en hävstång för idrottens utveckling och dess relation till samhällets utveckling? Eller försvårar den juridiska logiken idrottens utveckling och dess traditionella värden? Men sammankopplingen mellan rättssystemet och idrotten är inte enbart problematisk för idrotten. Rättssystemet får ta hand om allt fler, kan tyckas, juridiskt triviala idrottsärenden. Här kan vi tala om rättens ”kamelifiering”, varvid rätten riskerar att bli (en) tungt lastad (kamel).

Boken behandlar därmed en rad dilemman och frågeställningar – både för idrotten och för rättssystemet. Det handlar om idrottsrelaterat våld, disciplinnämnder, barns rättigheter, fotbollens elitlicens, provokationer, diskriminering, och författaren diskuterar hur hanteringen av dessa frågor får betydelse för idrottens norm(re)produktion. Frågan är vad dessa moraliska diskurser har för påverkan på samhällets normativa strukturer i allmänhet. Boken behandlar även betydelsen av normativa bilder av idrottskulturen, genom att belysa moral och etik i serietidningar och i digital sport.

BO CARLSSON är docent i rättssociologi vid Lunds universitet och professor i idrottsvetenskap vid Malmö högskola.

quoteIdrotten, läs elitidrotten, har under de senaste 20 åren genomgått olika tydliga strukturella processer – kommersialisering, globalisering, specialisering och medialisering. /…/ Idrotten som subsystem styrs av etiska och rättsliga normer, där överträdelser i första hand hanteras inom idrottssystemet. Samtidigt finns en nära koppling till det samhälleliga rättssystemet. Denna bok eller kanske snarare essäsamling tar utifrån rättssociologiska perspektiv upp dialektiken idrott-samhälle. /…/ Innehållet är intresseväckande och språket utmärkt tryfferat med många praktiska exempel från idrottens värld. Författaren /…/ har lyckats väl med att sprida kunskap kring detta tämligen okända men viktiga fält inom idrotten. Boken torde attrahera såväl studerande vid idrottsvetenskapliga utbildningar som olika kategorier verksamma inom idrottsrörelsen. (Anders Östnäs i BTJ-häfte)

Klicka här och ladda ner innehållsförteckningen och inledningskapitlen gratis.


Bo Carlsson
Idrottens rättskulturer: Rättssociologiska och idrottsvetenskapliga essäer och exkurser
Bokförlaget idrottsforum.org
Malmö Studies in Sport Sciences, Vol 7
337 sidor | Oktober 2009
Format 145×218 mm | Hft
Omslag Kjell E. Eriksson
Omslagsillustration Linus Eriksson
ISBN 978-91-85645-06-0


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.


Idrottens skatteregler – en introduktion av Jyri Backman

Jyri Backman är fil lic i idrottsvetenskap och utbildad idrottslärare. Han undervisar sedan flera år i idrottsjuridik på sport management-programmet på Institutionen för  idrottsvetenskap, Malmö högskola. Han har tidigare publicerat Idrottsjuridisk rättsfallssamling med kommentarer och lästips (Lund: KFS 2006), Idrottsjuridik – en introduktion (idrottsforum.org 2007), och därtill ett antal idrottsjuridiska artiklar. Tanken på att skriva en lärobok om idrottens skatteregler har växt fram under lång tid i djup frustration över avsaknaden av riktade läromedel i det här området. Boken bygger på en bred kunskapsbas som täcker in merparten av det regelverk som är relevant ur ett idrottsperspektiv.

Idrottens professionalisering och kommersialisering har inneburit att samhällets regler och normer fått en allt större betydelse för idrottsrörelsens organisationer. Inte minst har idrottsföreningars ekonomiska förehavanden blivit mer komplexa, och därmed har behovet av kunskaper om skatterätten och närliggande områden blivit påtagligt.

Ambitionen med denna bok har varit att skapa ett pedagogiskt undervisningsunderlag för utbildningar som omfattar idrottens affärer, skatter och deklarationer. Boken fungerar dessutom som handbok för alla de som arbetar med idrottsrelaterade skattefrågor, för föreningsaktiva och alla andra intresserade.

Idrottens skatteregler – en introduktion ger läsaren en överskådlig introduktion och vägledning till idrottens skatteregler, och utgör ett viktigt komplement till författarens tidigare utgivna Idrottsjuridik – en introduktion.

quote/…/ Många idrottsföreningar har de senaste 10-15 åren vuxit sig allt större och gått ifrån hobbyverksamhet till – i många fall – omsättningar på hundratusentals kronor. /…/ Detta är en hand- och lärobok för att kunna utbilda de ansvariga inom föreningarna i skatt och ekonomi. Efter en ingående introduktion om vårt skattesystem och vad som i stort gäller för ideella föreningar fördjupar man sig i skatter och sociala avgifter, kontrolluppgifter m.m. I globaliseringens tidevarv gör man också en internationell utblick över skattereglerna inom framförallt de europeiska länderna. Fylliga käll- och referensförteckningar, hänvisningar till rättsfall samt bilagor med fördjupningstexter kompletterar. Boken fyller ett viktigt tomrum när idrott och lek alltmer blir till allvar med en ekonomisk verklighet där det inte längre räcker med handkassa och voteringshäfte. /…/ (Hasse Anderberg i BTJ-häftet)


Jyri Backman
Idrottens skatteregler – en introduktion
Bokförlaget idrottsforum.org
89 sidor | September 2008
Format 165×240 mm | Hft
Omslag Kjell E. Eriksson
ISBN 978-91-85645-04-6


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.


Idrottsjuridik – en introduktion av Jyri Backman

Jyri Backman är jur kand och idrottslärare, och undervisar sedan flera år i idrottsjuridik på sport management-programmet vid Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola. Han har tidigare publicerat Idrottsjuridisk rättsfallssamling med kommentarer och lästips (Lund: KFS 2006), och därtill ett antal idrottsjuridiska artiklar. Tanken på att skriva en lärobok i idrottsjuridik har växt fram under lång tid i djup frustration över avsaknaden av riktade läromedel i det här området. Boken bygger på en bred kunskapsbas som täcker in merparten av den juridik som är relevant ur ett idrottsperspektiv.

Traditionellt är idrotten en fritidsverksamhet som bygger på ideellt engagemang. Idrottens autonomi bygger på de demokratiska värderingar som styr vårt samhälle och förväntas utövas och organiseras utifrån denna värdegrund. I takt med idrottens kommersialisering har förutsättningarna förändrats, vilket leder till att samhällets regler och normer får en allt viktigare funktion. Elitidrotten blir i allt högre grad styrd av det juridiska regelverket. Här kan vi tala om idrottsjuridik som en egen disciplin. Idrotten, vår största folkrörelse, utövas till största delen som motions-, barn- och ungdomsidrott. I dessa idrottsliga sammanhang är inte idrottsjuridik avgörande på något sätt; men juridikens betydelse bör inte underskattas när det handlar om den professionella idrotten. Boken introducerar läsaren till vissa utvalda rättsområden inom idrottsjuridikens värld och är tänkt att fungera som ett undervisningsunderlag för utbildningar som hanterar idrottens organisering och reglering, för föreningsaktiva, och för alla andra intresserade.

Jyri Backmans bok fyller en djupt känd lakun inom svensk idrottsjuridik, och från flera idrottsutbildningar i landet har intresse uttryckts för att använda boken som kurslitteratur.

”Denna välskrivna och pedagogiskt upplagda bok behandlar allt inom lagstiftningen som är relevant för idrotten. /…/ Här finns kommenterade exempel på idrottsrelevanta domar inom olika områden och en samling bilagor med utdrag ur lagstiftningen med exempel på anställningsavtal, spelaravtal, hockeyavtal samt en omfattande litteraturförteckning. /…/ Boken är avsedd som undervisningsunderlag för idrottsutbildningar och som handbok för idrottsföreningar. Den kan med fördel användas som referenslitteratur.” Kent Lindkvist, ut BTJ-häfte 1 2008.

Klicka här och ladda ner en pdf-fil med innehållsförteckningen.


jyri-backmanJyri Backman
Idrottsjuridik – en introduktion
Bokförlaget idrottsforum.org
134 sidor | Oktober 2007
Format 165×240 mm | Hft
Omslag Kjell E. Eriksson
ISBN 978-91-85645-01-5


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com eller Bokus.com!