Arkiv: Filosofi

Mänskliga rättigheter i samhället av Malin Arvidsson, Lena Halldenius & Lina Sturfelt (red)

Mänskliga rättigheter har blivit ett centralt begrepp i samhällsdebatten, såväl internationellt som i Sverige. Men vad menar vi egentligen när vi talar om mänskliga rättigheter?

I denna antologi undersöks tre teman: mänskliga rättigheter som normativt språk och begrepp, mänskliga rättigheter som politisk praktik samt människorättsbrott och människorättsinstitutioner. Den gemensamma utgångspunkten är att mänskliga rättigheter förverkligas inom ramen för samhällets institutioner. Författarna analyserar hur mänskliga rättigheter används i filosofiska debatter och i skolan, av olika statliga aktörer och människorättsaktivister, i internationella åtal och FN-sammanhang. Därmed ges en komplex bild av mänskliga rättigheter ur ett politiskt och institutionellt perspektiv.

Boken vänder sig till alla som kommer i kontakt med människorättsfrågor i sitt arbete, inom frivilligsektorn, i sin forskning eller utbildning och som vill orientera sig i det politiska, begreppsliga, filosofiska, rättsliga och historiska forskningsläget. Samtliga författare är forskare och lärare knutna till ämnet mänskliga rättigheter vid Lunds universitet.


MALIN ARVIDSSON är fil. dr i historia och undervisar i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Hon forskar främst om försök att skipa historisk rättvisa och har bland annat publicerat Att ersätta det oersättliga: Statlig gottgörelse för ofrivillig sterilisering och vanvård av omhändertagna barn (2016).


LENA HALLDENIUS är filosof och professor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Hon forskar inom politisk filosofi och den politiska filosofins historia, med fokus på frihets- och rättighetsbegreppen. Aktuella publikationer är Mary Wollstonecraft, feminismen och frihetens förutsättningar (2016) och Discrimination and irrelevance. The Routledge Handbook to the Ethics of Discrimination (2017).


LINA STURFELT är lektor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Hon forskar främst om krigets kulturhistoria och humanitär historia. Hon är med Marie Cronqvist redaktör för antologin War Remains: Mediations of Suffering and Death in the Era of the World Wars (2018), där hon även skriver om Rädda barnens humanitära reportage om barn som krigsoffer under tidigt 1920-tal.


Recensioner

Denna antologi innehåller tolv vetenskapliga artiklar skrivna av lika många författare och är försedd med en sammanfattande inledning av de tre redaktörerna. […] Det är en gedigen bok som är av intresse för den som kommer i kontakt med människorättsfrågor i arbete, utbildning, politik och verksamhet i olika sociala rörelser. (Kent Lindkvist, ur BTJ-häftet nr 24, 2018)


Ladda ner innehållsförteckningen och inledningskapitlet


Malin Andersson, Lena Halldenius & Lina Sturfelt (red)
Mänskliga rättigheter i samhället
274 sidor | Augusti 2018
Formal 160×240 mm | Hft
Omslag Andreas Tullberg
ISBN 978-91-86980-70-2


Beställ boken från din lokale bokhandlare eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, bokbox@infografen.com


Liberalism av Lena Halldenius

Vi är alla goda liberaler numera och tror på medborgerliga friheter och individens självbestämmande. Men hur ser liberalismen som distinkt politiskt alternativ egentligen ut? Att vara liberal är något mer specifikt än att gilla yttrandefrihet och tolerans. Liberalismen behandlas här som en politisk filosofi – en teori om det rättvisa samhället. Olika liberala riktningar diskuteras utifrån de grundläggande värden som förenar dem: en viss syn på individen, fokus på individuella rättigheter och ett specifikt svar på frågan om vari individens frihet består. Utifrån denna liberala värdegrund granskas och kritiseras liberala tolkningar av vad det innebär att tro på frihet, jämlikhet, legitimitet och rättvisa.

LENA HALLDENIUS är FD och docent i praktisk filosofi, och professor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Hennes senaste bok är Mary Wollstonecraft and Feminist Republicanism: Independence, Rights and the Experience of Unfreedom (Pickering & Chatto 2015).

Om första upplagan av Liberalism:

”Liberalism” talar ett språk jag längtar efter i dagens debatt. Här finns en författare som verkligen vill tänka, och som vill ta läsaren med sig på den utflykten. […] Hon har helt enkelt skrivit en fackbok med förmåga att gestalta. — Nina Björk i Dagens Nyheter

I dag kan nästan vilka åsikter som helst slentrianmässigt kallas liberala. Det är därför befriande när filosofen Lena Halldenius i den nyutkomna boken Liberalism rensar upp i floran av förment liberalistiska åsikter. — Petter Larsson i Göteborgs-Posten

I en lysande liten bok går lundafilosofen Lena Halldenius i clinch med en av de stora ideologierna. […] Hela tiden med en filosofisk skärpa som är så långt ifrån okritiskt tassande man kan komma. — Mikael Karlsson i Borås Tidning


Lena Halldenius
Liberalism
176 sidor | November 2011
Format 145×218 mm | Hft
Omslag Kjell E. Eriksson
ISBN 978-91-86980-57-3


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.


En teori om tolerans av Anders Hansson

Det är vanligt att ”tolerans” uppfattas som något enbart positivt. Men tolerans är inte alltid önskvärt. Vad menas egentligen med tolerans? Vem är tolerant? Vad tolereras? Varför? En teori om tolerans syftar till att klargöra begreppets innebörd genom att undersöka formella aspekter, såsom dess omfång och logiska struktur. Dessutom undersöks tolerans i relation till rationalitet och moraliska skäl samt grundläggande begrepp som jämlikhet, rättigheter, friheter och rättfärdigande. Resonemanget utmynnar i en en teori om tolerans som förhoppningsvis kan lösa några av de problem vi dagligen ställs inför.

ANDERS HANSSON har studerat praktisk filosofi i Stockholm och har tidigare skrivit om tolerans i svenska och internationella filosofitidskrifter.


Läs innehållsföteckning och inledningskapitlet i denna pdf-fil!


quote”Anders Hansson har skrivit en både lättillgänglig och stringent introduktion till den filosofiska diskussionen om tolerans. /…/ Varför är det då viktigt med en teori om tolerans? Därför att frågan ställs på sin spets i ett modernt, pluralistiskt och demokratiskt samhälle där människor med olika bakgrunder måste visa tolerans för att samexistera. /…/ Även om svaren är provisoriska ges här god vägledning i en högst praktisk fråga för demokratiska samhällen.” David Björklund i BTJ-häftet nr 12 2008.


Anders Hansson
En teori om tolerans
162 sidor, | Mars 2008
Format 145×218 mm | Hft
Omslag Anders Hansson & Kjell E. Eriksson
ISBN 978-91-86980-38-2


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.


 

Power and Social Ontology by Åsa Andersson

What is social power? How does it fit into the world of institutions, practices, rules, and norms in which we live our lives? Of what does the authority of a president or the informal power of a fashion guru exist?

A peculiar fact of the field of social ontology – concerned as it is with concepts like institutions and collective action – is that social power has been almost completely missing from it. In this book, Åsa Andersson rectifies this deficiency. She provides a new approach to the conceptual analysis of social power and explains the forms it takes, using recent developments in social ontology. The various forms of social power share a common feature; they depend for their existence on collective intentionality.

Andersson also offers a critical discussion of John Searle’s, Margaret Gilbert’s, and Raimo Tuomela’s work, probably the most important theories of the social world available today. She concludes with an investigation of normativity in relation to the social world, arguing that moral facts are social facts.

ÅSA BURMAN, as she is called nowadays, is CEO of Finish On Time, a company that helps PhD students finish their dissertation on time and feel well during the process. Power and Social Ontology is her dissertation.


Åsa Andersson
Power and Social Ontology
188 pages | April 2007
Format 145×218 mm | Pb
Cover design Åsa Andersson,
Kjell E. Eriksson & Lena Halldenius
ISBN 978-91-86980-39-9


Order this book from your local bookseller, from Adlibris.com, or from bokbox@infografen.com! Or download it free of charge as a pdf e-book here!


Det förbjudna mödraskapet: En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap av Kutte Jönsson

Surrogatmödraskap innebär att en kvinna bär fram ett barn med den uttryckliga avsikten att själv inte behålla det. Föräldrarättigheterna har hon avsagt sig i det avtal hon tecknat med den eller dem som kommer att bli barnets
föräldrar.

Enligt svensk lag är surrogatmödraskap förbjudet. Men kan det rättsliga förbudet moraliskt rättfärdigas? Med den frågeställningen för ögonen genomför Kutte Jönsson en moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap.

Den rådande uppfattningen är att surrogatmödraskap är omoraliskt, av flera skäl. Vissa ser metoden som en form av barnhandel, andra liknar den vid ”reproduktiv prostitution”. Somliga menar att metoden i sig är exploaterande och en kränkning av ”ovärderliga” värden; att surrogatmödraskap är ”snuskigt”, i synnerhet om det förekommer ekonomiska motiv bakom arrangemangen.

I boken argumenterar emellertid författaren för att metoden går att rättfärdiga moraliskt, inte minst ur ett feministiskt perspektiv, och därför bör tillåtas. För är inte förbudet ett exempel på en konservativ syn på könsroller och det traditionella mödraskapet? Historiskt har det setts som en framgång när kvinnors arbete blivit officiellt erkänt som arbete. Så varför dra gränsen vid reproduktionen och det biologiska mödraskapet?

KUTTE JÖNSSON är FD i praktisk filosofi och universitetslektor i idrottsvetenskap vid Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola. Detta är hans doktorsavhandling.


Kutte Jönsson
Det förbjudna mödraskapet: En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap
243 sidor | December 2003
Format 130×200 mm | Hft
Omslag Kutte Jönsson & Kjell E. Eriksson
ISBN 978-91-86980-29-0


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com eller Bokus.com!


Liberty Revisited: A historical and systematic account of an egalitarian conception of liberty and legitimacy by Lena Halldenius

Liberty is a contested concept, and different interpretations of it, and of its value, abound. This book argues for an interpretation of liberty that focuses on symmetrical relations of power and influence, rather than separate instances of action. Enjoying liberty requires that one is not subordinated. “Liberty as non-domination” has recently been advocated by republicans. Here it is employed in a different context, in a discussion with three interrelated themes: To establish non-domination as a radical and feminist, but not republican, interpretation of liberty; to argue that non-domination can function as an independent criterion of political legitimacy; and that the egalitarian aspect of non-domination includes equality of socioeconomic goods. The systematic discussion is preceded by an analysis of how the concept of liberty has been used in the history of political thought, exemplified by Kant, Locke, Mill and Wollstonecraft.

LENA HALLDENIUS is Professor of Human Rights, Lund University. This is her doctoral dissertation in philosophy. Her latest book is Mary Wollstonecraft and Feminist Republicanism: Independence, Rights and the Experience of Unfreedom (Pickering and Chatto 2015)


Lena Halldenius
Liberty Revisited: A historical and systematic account of an egalitarian conception of liberty and legitimacy
304 pages | January 2001
Format 151×228 mm | Pb
Cover design Kjell E. Eriksson & Lena Halldenius
ISBN 978-91-86980-25-2


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.


 

Inte vår sak? Om etik och moral i ingenjörskonsten av Joachim Lentz & Lars Wadsö (red)

Den här boken handlar om ingenjörs- och teknikeretik.

I koncentrationslägret Auschwitz dödade man upp till 40.000 människor om dagen: en teknisk helhetslösning. Det behövdes storskalig ingenjörsmetodik för att genomföra folkmordet. Efter Auschwitz och Hiroshima kan vi inte ha kvar någon oskuldsfull framtidstro. Skall allt kunna få göras, bara för att det är tekniskt möjligt?

Inte vår sak? är utgiven i samarbete med Föreningen Svenska Ingenjörer mot Kärnvapen.

I boken medverkar:

Joachim Lentz, Lisa Peattie, Lars Wadsö, Boel Berner, Per Olof Bolding, Joseph Rotblat, Gustaf Wingren, Ragnar Ohlsson, Erik Marander, Per Wedlin.


Joachim Lentz & Lars Wadsö (red)
Inte vår sak? Om etik och moral i ingenjörskonsten
135 sidor | Maj 1987
Format 143×204 mm | Hft
Omslag Alf Dahlberg
ISBN 978-91-86980-01-6


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.