Skildringar av syskonvåld av Veronika Burcar Alm

Ny viktig forskning!

Syskonrelationen saknas i stor utsträckning i diskussionen om våld i nära relationer – trots att denna relation ofta är en av de mest betydelsefulla och långvariga vi har. Internationella studier visar emellertid att våld utövat av syskon är ganska vanligt förekommande och även om det tenderar att vara mindre allvarligt sett till fysiska konsekvenser har det kopplats samman med desto fler allvarliga psykiska och emotionella konsekvenser. I den här boken sammanfattas dels tidigare forskning om våld i syskonrelationer, dels presenteras en ny svensk intervjustudie där personer som utsatts för våld av ett syskon berättar om sina upplevelser. Syftet med boken är att synliggöra ett tidigare relativt outforskat område inom familjevåld och våld i nära relationer och genom konkreta exempel bidra till en ökad förståelse för hur det kan upplevas när våld förekommer i syskonrelationer. Boken är författad med avsikt att kunna användas av såväl forskare och studenter som av praktiker inom exempelvis socialtjänsten.


VERONIKA BURCAR ALM är docent i sociologi, verksam vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet. Hon undervisar bland annat på Kriminologiprogrammet och hennes forskningsintressen rör framför allt ungdomars upplevelser av våld och hot, våld i syskonrelationer och digital crowdsourcing. Den här boken är skriven inom ramen för två forskningsprojekt vilka båda har finansierats av Brottsoffermyndigheten.


Hämta ned bokens innehållsförteckning och inledning (pdf)  ⤵️


Veronika Burcar Alm
Skildringar av syskonvåld
Bokbox Förlag
155 sidor | Maj 2021
Format 145×218 mm | Hft.
Omslag Kjell Eriksson
Omslagsfoto Marija Burcar Martinsson
ISBN 978-91-86980-73-3


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Bokus.se. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.