Idrottens skatteregler – en introduktion av Jyri Backman

Jyri Backman är fil lic i idrottsvetenskap och utbildad idrottslärare. Han undervisar sedan flera år i idrottsjuridik på sport management-programmet på Institutionen för  idrottsvetenskap, Malmö högskola. Han har tidigare publicerat Idrottsjuridisk rättsfallssamling med kommentarer och lästips (Lund: KFS 2006), Idrottsjuridik – en introduktion (idrottsforum.org 2007), och därtill ett antal idrottsjuridiska artiklar. Tanken på att skriva en lärobok om idrottens skatteregler har växt fram under lång tid i djup frustration över avsaknaden av riktade läromedel i det här området. Boken bygger på en bred kunskapsbas som täcker in merparten av det regelverk som är relevant ur ett idrottsperspektiv.

Idrottens professionalisering och kommersialisering har inneburit att samhällets regler och normer fått en allt större betydelse för idrottsrörelsens organisationer. Inte minst har idrottsföreningars ekonomiska förehavanden blivit mer komplexa, och därmed har behovet av kunskaper om skatterätten och närliggande områden blivit påtagligt.

Ambitionen med denna bok har varit att skapa ett pedagogiskt undervisningsunderlag för utbildningar som omfattar idrottens affärer, skatter och deklarationer. Boken fungerar dessutom som handbok för alla de som arbetar med idrottsrelaterade skattefrågor, för föreningsaktiva och alla andra intresserade.

Idrottens skatteregler – en introduktion ger läsaren en överskådlig introduktion och vägledning till idrottens skatteregler, och utgör ett viktigt komplement till författarens tidigare utgivna Idrottsjuridik – en introduktion.

quote/…/ Många idrottsföreningar har de senaste 10-15 åren vuxit sig allt större och gått ifrån hobbyverksamhet till – i många fall – omsättningar på hundratusentals kronor. /…/ Detta är en hand- och lärobok för att kunna utbilda de ansvariga inom föreningarna i skatt och ekonomi. Efter en ingående introduktion om vårt skattesystem och vad som i stort gäller för ideella föreningar fördjupar man sig i skatter och sociala avgifter, kontrolluppgifter m.m. I globaliseringens tidevarv gör man också en internationell utblick över skattereglerna inom framförallt de europeiska länderna. Fylliga käll- och referensförteckningar, hänvisningar till rättsfall samt bilagor med fördjupningstexter kompletterar. Boken fyller ett viktigt tomrum när idrott och lek alltmer blir till allvar med en ekonomisk verklighet där det inte längre räcker med handkassa och voteringshäfte. /…/ (Hasse Anderberg i BTJ-häftet)


Jyri Backman
Idrottens skatteregler – en introduktion
Bokförlaget idrottsforum.org
89 sidor | September 2008
Format 165×240 mm | Hft
Omslag Kjell E. Eriksson
ISBN 978-91-85645-04-6