Arkiv: 15 december, 2008

Medier, brott och den aktiva publiken: En antologi om brottsrapportering och kreativ medieanvändning av Malin Åkerström (red)

Brott och straff är populära ämnen i massmedierna. Det är inte sällan dramatiska och därmed också berättarvänliga teman – de rymmer frågor om rätt och fel, offer och förövare, ansvar och skuld. Det är lätt att tänka sig medborgare som enbart mottagare av mediernas budskap. Texterna i antologin lyfter emellertid fram en annan dimension av mediediskussionen kring brott och straff. Publiken tar inte bara emot utan deltar aktivt i kommunikationsprocessen på olika kreativa sätt.

Författarna uppmärksammar genom konkreta exempel hur massmedierna ur ett sociologiskt perspektiv är invävda i det övriga sociala livet. Journalister, filmmakare och andra medieproducenter samspelar med publiken och är liksom denna delaktiga i en samtida kultur. Utspel och tabun i opinionsbildning, synpunkter på kändisars brott, medborgare som skickar in avslöjande videoklipp om politiker, småprat där medieskandaler används som pedagogiska exempel eller retoriska inbjudningar – antologin rymmer flera exempel på hur publiken är aktivt medskapande snarare än passivt mottagande.

Invävningen av medierna i det sociala livet handlar ofta om moraliskt illustrativa exempel. Skandaler, som behandlas i några av bokens bidrag, får exempelvis sin kraft genom det moraliskt upprörande, men blir skandaler först när detta upprörande ges offentlighet, varvid publiken kan reagera. Det är de responser som då följer, deras innebörder och konsekvenser, som står i centrum för antologin.

MALIN ÅKERSTRÖM är professor i sociologi vid Lunds universitet. Övriga medverkande är Agneta Mallén, Joakim Thelander och David Wästerfors.


malin-akerstromMalin Åkerström (red)
Medier, brott och den aktiva publiken: En antologi om brottsrapportering och kreativ medieanvändning
94 sidor | December 2008
Format 145×218 mm | Hft
Omslag Kjell E. Eriksson
ISBN 978-91-86980-43-6


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.


Idrott och city-marketing av Karin Book & Bo Carlsson (red)

Idrott tillmäts allt större betydelse – för hälsa och integration, för tillväxt och city-marketing. Idrott har i ökad utsträckning använts för att vitalisera och marknadsföra större europeiska städer, till exempel Manchester, Sheffield och Rotterdam, men även svenska städer som Malmö och Landskrona. Framgångsrika idrottslag, välbesökta evenemang och högklassiga arenor har blivit allt viktigare, både i ett regionalt och i ett internationellt perspektiv.

Föreliggande antologi tar sin utgångspunkt i idrottens marknadsförings­potential och behovet att profilera städer som turistmål. Modern marknadsföring fokuserar städer som evenemangscentra, och idrotten har på senare tid utvecklats till evenemang med betydande publik dragningskraft som dessutom skapar viktiga sekundära tillväxteffekter.

Bidragen i denna bok visar emellertid att verklighetens komplexitet i form av invånare av skiftande slag, olika och ibland motstridiga intressenter, lokala särdrag, väderförhållanden, säkerhetsföreskrifter, medvetet och omedvetet utestängande av personer, grupper och aktiviteter, svårbedömda kalkyler, media och, inte minst, den mördande konkurrensen – nu även mellan städer – gör att idrottsrelaterade satsningar inte nödvändigtvis är en spikrak väg mot guld och gröna skogar.

Bokens texter har i huvudsak en regional utgångspunkt, med flera lokala exempel, men de övergripande resonemangen och analyserna äger en allmängiltighet som överskrider såväl regionala som nationella gränser.

Idrott och city-marketing har en naturlig plats på landets sport management-utbildningar. Boken torde därtill vara nyttig läsning för verksamma inom idrotts–, fritids– och turismsektorn på kommunal och regional nivå i hela landet.

KARIN BOOK är universitetslektor och BO CARLSSON professor vid Institutionen för drottsvetenskap, Malmö högskola.

Klicka här och ladda ner innehållsförteckningen och inldedningskapitlet gratis.


Karin Book & Bo Carlsson
Idrott och city-marketing
Bokförlaget idrottsforum.org
Malmö Studies in Sport Sciences, Vol 6
232 sidor | Oktober 2008
Format 145×218 mm | Hft, ill.
Omslag Kjell E. Eriksson
ISBN 978-91-85645-05-3


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.


Idrottens skatteregler – en introduktion av Jyri Backman

Jyri Backman är fil lic i idrottsvetenskap och utbildad idrottslärare. Han undervisar sedan flera år i idrottsjuridik på sport management-programmet på Institutionen för  idrottsvetenskap, Malmö högskola. Han har tidigare publicerat Idrottsjuridisk rättsfallssamling med kommentarer och lästips (Lund: KFS 2006), Idrottsjuridik – en introduktion (idrottsforum.org 2007), och därtill ett antal idrottsjuridiska artiklar. Tanken på att skriva en lärobok om idrottens skatteregler har växt fram under lång tid i djup frustration över avsaknaden av riktade läromedel i det här området. Boken bygger på en bred kunskapsbas som täcker in merparten av det regelverk som är relevant ur ett idrottsperspektiv.

Idrottens professionalisering och kommersialisering har inneburit att samhällets regler och normer fått en allt större betydelse för idrottsrörelsens organisationer. Inte minst har idrottsföreningars ekonomiska förehavanden blivit mer komplexa, och därmed har behovet av kunskaper om skatterätten och närliggande områden blivit påtagligt.

Ambitionen med denna bok har varit att skapa ett pedagogiskt undervisningsunderlag för utbildningar som omfattar idrottens affärer, skatter och deklarationer. Boken fungerar dessutom som handbok för alla de som arbetar med idrottsrelaterade skattefrågor, för föreningsaktiva och alla andra intresserade.

Idrottens skatteregler – en introduktion ger läsaren en överskådlig introduktion och vägledning till idrottens skatteregler, och utgör ett viktigt komplement till författarens tidigare utgivna Idrottsjuridik – en introduktion.

quote/…/ Många idrottsföreningar har de senaste 10-15 åren vuxit sig allt större och gått ifrån hobbyverksamhet till – i många fall – omsättningar på hundratusentals kronor. /…/ Detta är en hand- och lärobok för att kunna utbilda de ansvariga inom föreningarna i skatt och ekonomi. Efter en ingående introduktion om vårt skattesystem och vad som i stort gäller för ideella föreningar fördjupar man sig i skatter och sociala avgifter, kontrolluppgifter m.m. I globaliseringens tidevarv gör man också en internationell utblick över skattereglerna inom framförallt de europeiska länderna. Fylliga käll- och referensförteckningar, hänvisningar till rättsfall samt bilagor med fördjupningstexter kompletterar. Boken fyller ett viktigt tomrum när idrott och lek alltmer blir till allvar med en ekonomisk verklighet där det inte längre räcker med handkassa och voteringshäfte. /…/ (Hasse Anderberg i BTJ-häftet)


Jyri Backman
Idrottens skatteregler – en introduktion
Bokförlaget idrottsforum.org
89 sidor | September 2008
Format 165×240 mm | Hft
Omslag Kjell E. Eriksson
ISBN 978-91-85645-04-6


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.


Mot ett existentialistiskt perspektiv på omvårdnad av Bengt Sjöström

Bengt Sjöströms nya bok tar sin utgångspunkt i tanken att människor konstruerar sig själva. Denna konstruktion är inte godtycklig, utan människor skapar sig själva med hjälp av de förutsättningar som är givna i den situation som de råkat hamna i. Dessa förutsättningar kan inte förstås på ett objektivt sätt eftersom den handlande människan själv tolkar sin situation och därmed ger den mening. Samma typ av situation kan upplevas helt olika av olika människor. Men trots allt kan man inte tolka en situation hur som helst. Det finns alltid givna begränsningar för människans meningsskapande aktivitet.

Dessa begränsningar kan inte fastställas på ett helt objektivt sätt, eftersom det förutsätter ett absolut vetande. Ett sådant vetande är omöjligt att uppnå eftersom människan aldrig kan se och förstå allt. Människan är beroende av att förstå världen utifrån en viss utsiktspunkt. Vår förståelse är alltid ofullständig och därför har vi alltid möjligheten att utvidga vår förståelse genom att använda oss av förståelseformer som sker från en bättre utkikspunkt. Människor kan skapa nya förståelseformer som ökar möjlighetsutrymmet i en situation.

BENGT SJÖSTRÖM är universitetslektor och leg. sjuksköterska.


Bengt Sjöström
Mot ett existentialistiskt perspektiv på omvårdnad
94 sidor | Juni 2008
Format 145×218 mm | Hft
Omslag Kjell E. Eriksson & Bengt Sjöström
ISBN 978-91-86980-42-9


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.


Arbete på stallbacken: Nittonhundratalets svenska galoppsport ur genus- och generationsperspektiv av Susanna Hedenborg

Susanna Hedenborg disputerade 1997 i ekonomisk historia vid Stockholms universitet och blev docent i ekonomisk historia år 2004 vid Uppsala universitet. Hon har intresserat sig för barndomshistoria och avhandlingen hette Det gåtfulla folket. Barns villkor och uppfattningar av barnet i 1700-talets Stockholm. Hon har även studerat spädbarnsvård i Stockholm 1750–1850. Denna studie presenteras i boken Spädbarnsvård i stagnationens Stockholm 1750–1850 (2004). Sedan 2003 har Susanna Hedenborg bedrivit en studie om galoppsportens historia i Sverige under 1900-talet. Resultat från studien har publicerats i internationella och svenska tidskrifter, och presenteras slutgiltigt i hennes nya bok på idrottsforum.orgs förlag, Arbete på stallbacken: Nittonhundratalets svenska galoppsport ur genus- och generationsperspektiv.

Gröna gräsmattor, vackra hattar, kostymer och champagneglas är vanliga bilder när galoppsporten skildras i filmens värld. De välklädda damerna och herrarna håller sällan i stirriga hästar. Inte heller mockar de. Samtidigt är hästarnas skötsel nödvändig om tävlingen ska bli av, och några måste göra jobbet. I Arbete på stallbacken presenteras galoppsportens nittonhundratalshistoria. Arbetet på stallbacken är i fokus utifrån genus- och generationsperspektiv. Hur ser arbetet ut? Vem – kvinnor och män, vuxna och barn – arbetar med vad? Vad i arbetets villkor och organisering är konstant och vad är föränderligt? Hästsport har hittills, trots det stora intresset för sporten i dagens Sverige, uppmärksammats i mycket liten utsträckning av historisk och idrottshistorisk forskning. Därför är Susanna Hedenborgs nya bok, som vänder sig till såväl studerande på högskola och universitet som en historieintresserad allmänhet och den hästintresserade i synnerhet, ett välkommet bidrag till hästsportens och speciellt galoppsportens historia.

”Det här är en bok om arbetet på stallbacken ur ett historiskt perspektiv. En del har förändrats inom hästsporten under de senaste femtio åren. Inte minst har kvinnor kommit att få en allt större roll. Trots att boken handlar mycket om förr i tiden tror jag att dagens hästskötare, arbetsryttare, lärlingar, jockeyer och tränare kommer att känna igen sig. Själva arbetet runt hästen är ganska oförändrat och, precis som för femtio år sedan, började många av dem som håller på med hästar idag redan som barn i stallet. I boken har jag valt att berätta mer om det vardagliga lunket på stallbacken än om de fantastiska ögonblicken på tävlingsbanan. Inte för att dessa ögonblick är oviktiga om man vill berätta galoppsportens historia, utan för att jag har varit mer intresserad av att förstå varför människor har valt och väljer att arbeta med och runt hästen i alla väder, varje dag året runt.” (Ur författarens förord)

quote/…/ [D]enna idrottshistorik, som på ett lättfattligt sätt kombinerar deskriptiva inslag med teoribildning, bygger på djupintervjuer och källmaterial. Här skildras de som arbetar med galopphästar: hästskötarna, ryttarna, galopptränarna, barnarbetarna. Vi får veta mycket om arbets- och lönevillkor, hur kvinnorna och de professionella gör sitt intåg efter att de ridande officerarna försvunnit, attityder till kön och klass, obetalt stallarbete av de unga som gillar djuren. …intressant för den historiskt intresserade galoppentusiasten och arbetet tecknar konturerna av viktig forskningsinriktning. (Stig-Lennart Godin, ut BTJ-häfte 11 2008)

Ladda ner en pdf-fil med inledningskapitlet.

Ladda ner en pdf-fil med metodkapitlet.


Susanna Hedenborg
Arbete på stallbacken: Nittonhundratalets svenska galoppsport ur genus- och generationsperspektiv
Bokförlaget idrottsforum.org
Malmö Studies in Sport Sciences, Vol 5
212 sidor | April 2008
Format 145×218 mm | Hft, ill.
Omslag Nina von Rüdiger
ISBN 978-91-85645-03-9


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.


En teori om tolerans av Anders Hansson

Det är vanligt att ”tolerans” uppfattas som något enbart positivt. Men tolerans är inte alltid önskvärt. Vad menas egentligen med tolerans? Vem är tolerant? Vad tolereras? Varför? En teori om tolerans syftar till att klargöra begreppets innebörd genom att undersöka formella aspekter, såsom dess omfång och logiska struktur. Dessutom undersöks tolerans i relation till rationalitet och moraliska skäl samt grundläggande begrepp som jämlikhet, rättigheter, friheter och rättfärdigande. Resonemanget utmynnar i en en teori om tolerans som förhoppningsvis kan lösa några av de problem vi dagligen ställs inför.

ANDERS HANSSON har studerat praktisk filosofi i Stockholm och har tidigare skrivit om tolerans i svenska och internationella filosofitidskrifter.


Läs innehållsföteckning och inledningskapitlet i denna pdf-fil!


quote”Anders Hansson har skrivit en både lättillgänglig och stringent introduktion till den filosofiska diskussionen om tolerans. /…/ Varför är det då viktigt med en teori om tolerans? Därför att frågan ställs på sin spets i ett modernt, pluralistiskt och demokratiskt samhälle där människor med olika bakgrunder måste visa tolerans för att samexistera. /…/ Även om svaren är provisoriska ges här god vägledning i en högst praktisk fråga för demokratiska samhällen.” David Björklund i BTJ-häftet nr 12 2008.


Anders Hansson
En teori om tolerans
162 sidor, | Mars 2008
Format 145×218 mm | Hft
Omslag Anders Hansson & Kjell E. Eriksson
ISBN 978-91-86980-38-2


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.