Arkiv: 15 december, 2007

Den obalanserade hierarkin: Om ett universitetsprojekt för jämställdhet av Ann-Mari Sellerberg (red)

I Den obalanserade hierarkin beskrivs ett jämställdhetsprojekt på en forskarutbildning vid universitetet i Lund. Tolv gästprofessorer – alla kvinnor – arbetade med doktorander i sociologi, socialantropologi, rättssociologi och medie- och kommunikationsvetenskap. De diskuterade med doktoranderna om deras avhandlingsprojekt och om deras framtid. Här ges en bakgrund till varför projektet sattes igång. I boken beskriver även de tolv gästprofessorerna sina erfarenheter från arbetet bland doktoranderna.

Vidare diskuteras vad gästprofessorerna sett och gett. En slutsats blir att de som ”utomstående” kunde göra viktiga nya observationer om forskarutbildningen. De kunde också fylla andra uppgifter för doktoranderna än vad de ”vanliga” handledarna kunde. Gästprofessorerna kunde se och ge något annat än det egna universitetets lärare.

Projektet har finansierats av Europeiska Socialfonden.

ANN-MARI SELLERBERG är seniorprofessor vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet.


ann-mari-sellerbergAnn-Mari Sellerberg (red)
Den obalanserade hierarkin: Om ett universitetsprojekt för jämställdhet
159 sidor | December 2007
Format 160×240 mm | Hft
Omslag Kjell E. Eriksson
ISBN 978-91-86980-40-5


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.


”Universitetet är en jäkla gammal och seg organisation”: Doktoranders röster om karriärmöjligheter inom akademin av Marcus Persson & Susanna Persson

Författarna redogör här för resultatet av ett jämställdhetsprojekt på en forskarutbildning vid universitetet i Lund. Tolv gästprofessorer – alla kvinnor – arbetade med doktorander i sociologi, socialantropologi, rättssociologi och medie- och kommunikationsvetenskap. I seminarier och individuella samtal diskuterades frågor kring avhandlingsarbete, artikelskrivande och universitetsvärldens genusstrukturer. Bakgrunden till projektet är bortfallet av kvinnliga forskare inom akademin – ett fenomen känt som ”leaky pipe”.

Utvärderingen utgår från doktorandernas upplevelser av jämlikhetsprojektet. Detta inifrånperspektiv kastar ljus över hur yngre forskare ser på sin tillvaro och framtid inom universitetet, samt varför utsorteringen av kvinnor inom akademin fortsätter att vara ett problem

Projektet har finansierats av Europeiska Socialfonden.

Projektet avrapporteras också i Den obalanserade hierarkin: Om ett universitetsprojekt för jämställdhet.


Marcus Persson & Susanna Persson
”Universitetet är en jäkla gammal och seg organisation”: Doktoranders röster om karriärmöjligheter inom akademin
82 sidor | December 2007
Format 165×240 mm | Hft
Omslag Kjell E. Eriksson
ISBN 978-91-86980-41-2


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.


Environmental Psychology and the Sporting Space by Kirsten Kaya Roessler

Kirsten Kaya Roessler disputerade 1996 på anhandlingen Gestalttherapie und Geschichte. Brüche in der deutschen Erzähltradition (Egelsbach: Hänsel-Hohenhausen), och har därutöver en imponerande publikationslista med böcker och artiklar inom psykologiämnet, och på senare tid med en markant inriktning på idrottspsykologi, till exempel Sport und Schmerz: Ein sportpsychologischer Ansatz zur Schmerzforschung (Immenhausen: Prolog Verlag 2004) och antologin New Approaches to Sport and Exercise Psychology (med Reinhardt Stelter; Oxford: Meyer & Meyer, 2004). 2003 publicerade hon Arkitekturpsykologi – idrætsrum som med- eller modspiller, som nu utkommer i engelsk översättning på idrottsforum.orgs förlag, Environmental Psychology and the Sporting Space. Kirsten Kaya Roessler är professor i vid Institut for Psykologi, Syddansk Universitet i Odense.

Hur påverkas vi när vi går in i en byggnad för att utöva idrott eller anna form av fysisk aktivitet? Är idrottsrummet en medspelare, eller upplevs det som en motståndare? Bakom dessa ytligt sett enkla frågor finns en komplex problemställning som kräver kunskap om både arkitektur och psykologi. I sin bok belyser Roessler arkitektur och idrottsbyggnader utifrån ett psykologiskt perspektiv. Faktorer som ljus, färger, ljud, värme, ventilation och inredning stimulerar våra sinnen och har stor betydelse för hur vi mår och hur vi presterar. Men de individuella skillnaderna är stora, och psykologiska insikter kan inte alltid appliceras på idrottens rum och platser. Även om man vet att människan mår väl av dagsljus kan det vara besvärande när man spelar badminton eller volleyboll i en hall med mycket naturligt ljus. Det gäller att hitta eller skapa balans mellan behov och funktionella krav. Behov handlar inte enbart om det funktionella eller om välbefinnande. Vi behöver också känna trygghet, klarhet, identitet och avskildhet i de idrottsbyggnader där vi tillbringar så mycket tid. Environmental Psychology and the Sporting Space ger inga färdiga lösningar, men sammanfattar vad psykologin lär oss om arkitekturens betydelse för människans upplevelser, reaktioner och interaktion. Derutöver får läsaren ett bra arbetsredskap i form av en checklista med de punkter som måste beaktas när målet är att skapa idrottsarkitektur som främjar alla sinnesupplevelser.

How are we affected by buildings and environments? Do we react to them or interact with them? Behind these apparently simple questions is a complex research area that requires knowledge about both environment and psychology. In this book, Kaya Roessler (MSc Psych., Ph.D.) sheds light on the subject of architecture and sports facilities, mainly from a psychological perspective. Factors such as light, colour or sound stimulate our senses and are very important to our performance and well-being. Individuals differ considerably and insights from psychology cannot always easily be applied to sport environments. The key is to balance human needs and functional requirements. Human needs are not just about the functions and comfort of an environment, but also about experiencing security, identity and privacy. Environmental psychology – and the Sporting Space does not provide ready solutions, but summarises what psychology can tell us about architecture’s importance to human experience, responses and interaction. Kirsten Kaya Roessler, PhD and MSc in Psychology is Professor at the University of Southern Denmark.


kirsten-kaya-roessler2Kirsten Kaya Roessler
Environmental Psychology and the Sporting Space
Bokförlaget idrottsforum.org
52 sidor | Oktober 2007
Format 200×270 mm | hft, 57 ill, varav 42 i fyrfärg
Omslag Anne von Holck
Omslagsfoto Polfoto
ISBN 978-91-85645-02-2


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.


Idrottsjuridik – en introduktion av Jyri Backman

Jyri Backman är jur kand och idrottslärare, och undervisar sedan flera år i idrottsjuridik på sport management-programmet vid Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola. Han har tidigare publicerat Idrottsjuridisk rättsfallssamling med kommentarer och lästips (Lund: KFS 2006), och därtill ett antal idrottsjuridiska artiklar. Tanken på att skriva en lärobok i idrottsjuridik har växt fram under lång tid i djup frustration över avsaknaden av riktade läromedel i det här området. Boken bygger på en bred kunskapsbas som täcker in merparten av den juridik som är relevant ur ett idrottsperspektiv.

Traditionellt är idrotten en fritidsverksamhet som bygger på ideellt engagemang. Idrottens autonomi bygger på de demokratiska värderingar som styr vårt samhälle och förväntas utövas och organiseras utifrån denna värdegrund. I takt med idrottens kommersialisering har förutsättningarna förändrats, vilket leder till att samhällets regler och normer får en allt viktigare funktion. Elitidrotten blir i allt högre grad styrd av det juridiska regelverket. Här kan vi tala om idrottsjuridik som en egen disciplin. Idrotten, vår största folkrörelse, utövas till största delen som motions-, barn- och ungdomsidrott. I dessa idrottsliga sammanhang är inte idrottsjuridik avgörande på något sätt; men juridikens betydelse bör inte underskattas när det handlar om den professionella idrotten. Boken introducerar läsaren till vissa utvalda rättsområden inom idrottsjuridikens värld och är tänkt att fungera som ett undervisningsunderlag för utbildningar som hanterar idrottens organisering och reglering, för föreningsaktiva, och för alla andra intresserade.

Jyri Backmans bok fyller en djupt känd lakun inom svensk idrottsjuridik, och från flera idrottsutbildningar i landet har intresse uttryckts för att använda boken som kurslitteratur.

”Denna välskrivna och pedagogiskt upplagda bok behandlar allt inom lagstiftningen som är relevant för idrotten. /…/ Här finns kommenterade exempel på idrottsrelevanta domar inom olika områden och en samling bilagor med utdrag ur lagstiftningen med exempel på anställningsavtal, spelaravtal, hockeyavtal samt en omfattande litteraturförteckning. /…/ Boken är avsedd som undervisningsunderlag för idrottsutbildningar och som handbok för idrottsföreningar. Den kan med fördel användas som referenslitteratur.” Kent Lindkvist, ut BTJ-häfte 1 2008.

Klicka här och ladda ner en pdf-fil med innehållsförteckningen.


jyri-backmanJyri Backman
Idrottsjuridik – en introduktion
Bokförlaget idrottsforum.org
134 sidor | Oktober 2007
Format 165×240 mm | Hft
Omslag Kjell E. Eriksson
ISBN 978-91-85645-01-5


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com eller Bokus.com!


Idrottsfilosofiska introduktioner: Nio kapitel om idrott och sport, moral och etik, kultur och kritik, kön och genus, politik och ideologi, kropp och teknologi av Kutte Jönsson

Kutte Jönsson, som disputerade i praktisk filosofi 2004 vid Lunds universitet med avhandlingen Det förbjudna mödraskapet: En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap (Bokbox Förlag), har de senaste åren varit verksam som lärare och forskare i genus- och idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Hans nya bok, som också är en av tre från bokförlaget idrottsforum.org under oktober 2007, har Kutte Jönsson arbetat fram under sin tid som lärare i idrottsfilosofi vid Institutionen för idottsvetenskap, Malmö högskola. Boken, Idrottsfilosofiska introduktioner, har undertiteln Nio kapitel om idrott och sport, moral och etik, kultur och kritik, kön och genus, politik och ideologi, kropp och teknologi, och här antyds bredden i Jönssons idrottsfilosofiska ansats.

Är idrott moraliskt försvarbart? Kan idrotten vara rättvis och jämlik? Kan den vara jämställd? Är idrott och sport nyttigt för samhället? Utgör kommersialisering och professionalisering hot mot idrottens värden? Och utgör dopning och genetisk teknologi hot mot ”idrottens natur”? I boken introduceras och problematiseras dessa och andra frågor genom ett raster av filosofisk argumentation. Bokens allmänna utgångspunkt är att idrott inte bara är politik och kultur. Idrott är även filosofi. Boken innehåller en kartläggning av det idrottsfilosofiska fältet, och introducerar vissa av de mest centrala idrottsfilosofiska och idrottsetiska problemen i vår tid. Framställningen genomsyras av genusperspektivet, då Jönsson menar att kön och genus är kopplat till centrala idrottsfilosofiska problem. Den grundläggande hållningen är dessutom ”idrottskritisk”, i bemärkelsen att många av de argument som presenteras i boken är argument riktade mot den officiella idrottsmoralen.

Kutte Jönsson har med sin första idrottsfilosofiska bok lyckats producera en veritabel sidvändare. Hans språk är lättflytande, hans stil är resonerande, hans filosofi är försiktigt undersökande och lätt provokativ, och tillsammans borgar det för en lärorik och underhållande läsning, för såväl studenter av idrottsfilosofi som för en idrottsintresserad allmänhet.

”Denna bok /…/ handlar om idrottens filosofi. Det är en underhållande, välskriven och pedagogiskt upplagd bok, som med sina många konkreta exempel kan läsas inte bara av filosofiskt intresserade och högskolestudenter utan av var och en som är intresserad av idrottens moraliska och politiska frågor. /…/ Läsaren introduceras i idrottens regelverk och fair play, dopning, nationalism, rasism och ny teknik inom sporten samt användningen av djur, maskiner och cyborger inom idrotten.” Kent Lindkvist, ur BTJ-häfte 2 2008

Klicka här och ladda ner en pdf-fil med bokens inledningskapitel.


kutte-jonssonKutte Jönsson
Idrottsfilosofiska introduktioner: Nio kapitel om idrott och sport, moral och etik, kultur och kritik, kön och genus, politik och ideologi, kropp och teknologi
Bokförlaget idrottsforum.org
Malmö Studies in Sport Sciences, Vol 4
269 sidor | Oktober 2007
Format 145×218 mm | Hft
Omslag Kutte Jönsson & Kjell E. Eriksson
ISBN 978-91-85645-00-8


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.


 

Krisbiografier: Utfattiga och mindre fattiga förr av Ulf Drugge

Ulf Drugges nya bok skildrar levnadsöden för mer än hundra år sedan, liv som kännetecknades av stor nöd och utsatthet. –Vilken nöd handlade det om? –Vilka människor drabbades? –Hur fungerade 1800-talets sociala myndighet, fattigvården? –Hur resonerade man där inför beslut om åtgärder gentemot de nödställda?

De utfattiga själva står i fokus i boken, och läsaren ges inblickar i hur de tänkte och handlade när samhälleligt stöd till dem var otillräckligt. De nödställda visade ofta förnöjsamhet med fattigvårdens insatser, men i boken skildras även sådana som med civilkurage försvarade sig mot överhetens njugghet och oförstående attityder.

Beröringspunkter finns mellan dåtidens fattigvårdstänkande och dagens socialvårdsdebatt. Vikten av att arbeta för sin försörjning framhölls då som nu. De tidigaste ansatserna till vårt moderna socialförsäkringssystem återfinns i 1800-talets sociala arrangemang. Skillnaden mellan dåtid och nutid är främst att den materiella nöden förr var så mycket mer påträngande än idag.

ULF DRUGGE är professor i sociologi vid Linnéuniversitetet, Kalmar.


ulf-druggeUlf Drugge
Krisbiografier: Utfattiga och mindre fattiga förr
245 sidor, ill. | Oktober 2007
Kalmar Studies in Sociology and Social Work | Two
Format 145×218 mm | Hft
Omslag Kjell E. Eriksson

ISBN 978-91-86980-37-5


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.


Power and Social Ontology by Åsa Andersson

What is social power? How does it fit into the world of institutions, practices, rules, and norms in which we live our lives? Of what does the authority of a president or the informal power of a fashion guru exist?

A peculiar fact of the field of social ontology – concerned as it is with concepts like institutions and collective action – is that social power has been almost completely missing from it. In this book, Åsa Andersson rectifies this deficiency. She provides a new approach to the conceptual analysis of social power and explains the forms it takes, using recent developments in social ontology. The various forms of social power share a common feature; they depend for their existence on collective intentionality.

Andersson also offers a critical discussion of John Searle’s, Margaret Gilbert’s, and Raimo Tuomela’s work, probably the most important theories of the social world available today. She concludes with an investigation of normativity in relation to the social world, arguing that moral facts are social facts.

ÅSA BURMAN, as she is called nowadays, is CEO of Finish On Time, a company that helps PhD students finish their dissertation on time and feel well during the process. Power and Social Ontology is her dissertation.


Åsa Andersson
Power and Social Ontology
188 pages | April 2007
Format 145×218 mm | Pb
Cover design Åsa Andersson,
Kjell E. Eriksson & Lena Halldenius
ISBN 978-91-86980-39-9


Order this book from your local bookseller, from Adlibris.com, or from bokbox@infografen.com! Or download it free of charge as a pdf e-book here!