Arkiv: 15 december, 2004

Medborgarskap i brytningstid: Funktionshinder, makt och nätverk av Kerstin Gynnerstedt & Barbro Blomberg

Personer med egna erfarenheter av funktionshinder står i fokus för denna bok. Olika perspektiv och infallsvinklar på välfärd, arbete och bemötande liksom handikapporganisationernas roll behandlas. Utgångspunkten är teorier kring socialt medborgarskap, makt och nätverk. Boken bygger på kunskaper från intervjuer med såväl personer med funktionshinder som handläggare och företrädare för handikapporganisationer.

Boken vänder sig till verksamma inom handikapprörelsen, politiker, tjänstemän och alla andra som är berörda av handikappfrågor. Den är även avsedd att användas i kurser i socialt arbete, handikappvetenskap och offentlig förvaltning, samt i fortbildnings- och vidareutbildningssammanhang.

KERSTIN GYNNERSTEDT är socionom, fil dr i statsvetenskap och docent i socialt arbete vid Hälsohögskolan i Jönköping. BARBRO BLOMBERG är socionom och universitetsadjunkt i socialt arbete vid Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete vid Växjö


Kerstin Gynnerstedt & Barbro Blomberg
Medborgarskap i brytningstid: Funktionshinder, makt och nätverk
119 sidor | December 2004
Format 145×218 mm | Hft
Omslag Kjell E. Eriksson
ISBN 978-91-86980-33-7


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.


 

Psykopatisk personlighetsstörning och några närliggande diagnoser av Bengt Sjöström

Uppslagen till denna bok är minst tvåfaldigt. För det första skrev Bengt Sjöström en liten rapport vid Regionkliniken i Växjö för 10 år sedan, där ”materialet” till stora delar bestod av diagnosen Persona pathologica,  en diagnos han tidigare stött på när han sommararbetat vid ett stort mentalsjukhus. Diagnosen saknade precision enligt Sjöströms egen referensram, då de patienter han undersökte i Växjö ofta hade missbruk som andradiagnos. Det vill säga, patienterna han studerade hade en dubbeldiagnos, som visade sig vara mera regel än undantag.

När Sjöström började med psykiatristudier 1967 debatterades ”persona pathologica” intensivt i populär- och fackpress, men då under diagnosens kritiserade ordform: psykopati. Författaren har nu retrospektivt kunnat konstatera att varje tid har haft sitt ”topic” i psykiatrin. Han debuterade när psykopatidiagnosen debatterades. Senare kom ”borderline personality state” att bli diskuterat i fackpress och kanske framför allt blev den en container dit man skickade patienter som vägrade uppträda såsom läroböckerna föreslog. Exemplen på historiska debatter i psykiatrin kan göras oändlig.

Överhuvudtaget har Sjöström genom åren kunnat konstatera att patienter är oförskämda nog att uppträda eller visa upp en symptomflora som alls inte stämmer med läroböckernas idealpatienter. Han har tagit detta ad notam och skrivit denna bok utifrån många olika perspektiv, det vill säga såsom diagnosen psykopati historiskt gestaltat sig. Detta har inte hindrat honom att försöka göra en uppsummering där han presenterar ett symptomschema i slutkapitlet; detta försök bär jag själv ansvaret för.


Bengt Sjöström
Psykopatisk personlighetsstörning
och några närliggande diagnoser
119 sidor | November 2004
Format 145×218 mm | Hft
Omslag Kjell E. Eriksson & Bengt Sjöström
ISBN 978-91-86980-32-0


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.


Hälsans sociala villkor av Ingela Kolfjord & Lena Widding Hedin (red)

Hälsa måste studeras ur ett helhetsperspektiv, med en helhetssyn på människan som social varelse. Med utgångspunkt i centrala sociala kategorier som klass, genus och etnicitet kan ämnesöverskridande forskningsstrategier tillföra viktig kunskap för yrkes-utövare som möter människor i behov av vård eller social omsorg.

I boken Hälsans sociala villkor diskuteras hur olika sociala faktorer, strukturella, mellanmänskliga och individuella, var för sig eller tillsammans betingar människors livskvalitet, och därmed, i det längre perspektivet, människors hälsa.

Författarna är lärare och forskare vid Hälsa och samhälle, Malmö högskola, och boken vänder sig till högskolestuderande inom socialt arbete, vård och omsorg, till yrkesverksamma inom dessa områden, samt till alla som är intresserade av hälsans sociala villkor.

Innehållsförteckning:

  • Lisbeth Lindell Mellan patientskap och vänskap
  • Agneta Henningson Bekräftelse i vård och omsorgsarbete
  • Agneta Franssén Arbetsledning i äldreomsorgen
  • Lena Widding Hedin Våld och hot på arbetsplatsen och våld i nära relationer – en orsak till ohälsa?
  • Bengt Svensson Kan man med tvång få människor att sluta missbruka rusmedel?
  • Ingela Kolfjord Självmedicinering – Kriminaliserad ohälsa
  • Sven-Axel Månsson Mäns könsköp – en meningsbärande handling på flera nivåer
  • Per-Anders Tengland Social hälsa: vad för slags hälsa är det?
  • Finnur Magnússon Kulturliggörandet av döden

Ingela Kolfjord & Lena Widding Hedin (red)
Hälsans sociala villkor
216 sidor | Augusti 2004
Format 145×218 mm | Hft
Omslag Kjell E. Eriksson
ISBN 978-91-86980-30-6


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.


Hans (ord) eller hennes? En könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp av Ulrika Andersson

Under de senaste åren har den rättsliga prövningen av våldtäkt och andra sexuella övergrepp utsatts för häftig kritik. Det hävdas att offret behandlas kränkande och att alltför stor vikt läggs vid hennes beteende. I Hans (ord) eller hennes? analyserar Ulrika Andersson lagstiftarens avvägningar i samband med de straffrättsliga definitionerna, samt domstolarnas prövningar i dessa mål.

Gällande lagstiftning på området sätter förövarens våld eller motsvarande beteende i fokus. Författaren argumenterar emellertid för att det är offrets viljeuttryck som kommit att bli centralt, i rättstillämpningen såväl som i de straffrättsliga texter som definierar sexuella övergrepp. En fråga som i grunden gäller hans våld görs om till ett problem om hennes vilja. Om inte offret själv sätter gränsen för övergrepp genom motstånd eller andra protester blir det legitimt att angripa hennes kropp.

Detta får till följd att offrets kropp framstår som öppen och gränslös samtidigt som sexualiteten framställs som tillgänglig och passiv. I ett straffrättsligt sammanhang förknippas alltså ett offer för sexuella övergrepp tydligt med en patriarkal föreställning om det kvinnliga.

ULRIKA ANDERSSON är numera docent och universitetslektor vid Juridiska institutionen, Lunds universitet. Detta är hennes doktorsavhandling.


31-9fotoUlrika Andersson
Hans (ord) eller hennes? En könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp
290 sidor | 2004
Format 145×218 mm | Hft
Omslag Ulrika Andersson & Kjell E. Eriksson
Omslagsfoto Annie Leibovitz
ISBN 978-91-86980-31-3


Beställ boken från din lokala bokhandlare, eller från Adlibris.com. Eller från förlaget, på bokbox@infografen.com.